Disclaimer

BELGISCH CENTRUM VOOR HET BEHEER VAN CONFLICTEN, handelsnaam van BUSINESS ASSISTANCE BVBA

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Ecolyslaan, 2 te 5020 Namen

KBO : 0884.703.742

E-mail: ivr@cebegeco.be

Telefoon: +32 474 324 128

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE www.cebegeco.be

 

1.         Doelstelling van de site en wettelijke vermeldingen

CEBEGECO biedt diensten aan betreffende alternatieve methodes voor geschillenbeslechting.

Via www.cebegeco.be worden de diensten van CEBEGECO en de alternatieve methodes voor geschillenbeslechting voorgesteld. De site biedt eveneens de mogelijkheid een beroep te doen op een bemiddelingsdienst online, via een systeem van videoconferenties.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde geüpdatet worden, zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt de Gebruiker dus aangeraden de site regelmatig te raadplegen. De updates zijn van toepassing zodra ze online verschijnen.

Als een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ontoepasbaar of ongeldig verklaard zou worden om enige reden, heeft deze ongeldigheid of ontoepasbaarheid geen effect op de toepasbaarheid of de geldigheid van de andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.

2.         Gebruik van de site

www.cebegeco.be wordt gratis ter beschikking gesteld van de Gebruiker, voor zijn persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette voorwaarden. Het gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van alle gebruiksvoorwaarden.

www.cebegeco.be mag niet gebruikt worden om speculatieve, valse of frauduleuze aanvragen in te dienen.

De Gebruiker moet minstens 18 jaar oud zijn, juridisch bekwaam zijn om een overeenkomst af te sluiten en deze site gebruiken overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden.

3.         Copyrights – intellectuele eigendom

 CEBEGECO is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op alle elementen die op de site voorkomen (foto’s, logo’s, tekeningen, grafieken, teksten, video’s etc.) www.cebegeco.be.

Het is dan ook verboden om de site in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen, over te brengen of te exploiteren, zonder het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van CEBEGECO.

4.         Downloaden

Het downloaden van gegevens vanaf de site www.cebegeco.be gebeurt op risico van de Gebruiker. 

De Gebruiker erkent dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van informatiediensten en -systemen.  CEBEGECO kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door schadelijke software (malware) ten gevolge van het downloaden van gegevens vanaf de site www.cebegeco.be.

5.         Verwerking van persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker van de site www.cebegeco.be kunnen ingezameld worden, met name wanneer de Gebruiker het contactformulier invult, of via het gebruik van cookies of onzichtbare pixels (zie punt 10).

In dit kader is de verantwoordelijke voor de verwerking van de informatie de firma Business Assistance, met maatschappelijke zetel gelegen te Ecolyslaan, 2 te 5020 Namen.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens omvat het beheer van de bezoekers van de site, het beheer van onlinebestellingen, de administratie van het cliënteel, de uitvoering van de verkoopsovereenkomst, de promotie van producten en diensten en het opstellen van direct-marketingcampagnes, inclusief via e-mail.

De Klant heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

De Gebruiker heeft het recht op toegang tot en rechtzetting van deze gegevens of, als hij “goede redenen” heeft, op schrapping ervan, volgens de wet van 30 JULI 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Om dit recht op toegang, rechtzetting of schrapping uit te oefenen, volstaat het om gratis contact op te nemen met CEBEGECO, op het volgende e-mailadres: ivr@cebegeco.be of per schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van het bedrijf.

6.         Veiligheid van de gegevens

www.cebegeco.be gebruikt meerdere beveiligingssystemen om de persoonsgegevens van de Gebruiker redelijk te beschermen. CEBEGECO kan echter niet garanderen dat niet-gemachtigde derden geen toegang zouden kunnen krijgen tot de site om ze illegaal te gebruiken.

7.         Hyperlinks naar andere websites

De site www.cebegeco.be kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Het feit dat deze links voorkomen op de site www.cebegeco.be betekent in geen geval dat CEBEGECO akkoord gaat 

met de ideeën of meningen die op deze sites geuit worden of dat er een partnerschap of een  samenwerking bestaat.

CEBEGECO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de sites waarnaar via deze hyperlinks verwezen wordt.

8.         Rechten van CEBEGECO

CEBEGECO behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving:

a) de online aankondigingen, aanbiedingen, informatie te wijzigen,

b) bepaalde diensten te wijzigen,

c) de toegang tot zijn site te verbieden indien CEBEGECO misbruik of gebruik met slechte bedoelingen van zijn site vaststelt.

9.         Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

De Gebruiker van de site www.cebegeco.be verbindt zich ertoe:

a)         geen gebruik te maken van de site voor illegale of nadelige doeleinden,

b)         de toegang tot de site niet te verhinderen en de site niet te verstoren, te wijzigen of minder performant te maken en geen schade te berokkenen aan de site, aan CEBEGECO of aan derden,

c)         geen gebruik te maken van de site om malware of nadelige of illegale informatie te installeren of te verspreiden,

d)        de intellectuele eigendomsrechten op deze site niet in het gedrang te brengen,

e)         geen ongevraagde berichten te versturen of over te brengen.

10.       Cookies en onzichtbare pixels

Cookies" of "tracers" en "onzichtbare pixels" kunnen naar de computer van de gebruiker worden gestuurd wanneer deze de website www.cebegeco.be bezoekt.

Cookies" zijn bestanden die op de harde schijf van de Gebruiker van een site worden opgeslagen, op verzoek van de server die de bezochte site beheert, en die het mogelijk maken om de goede technische werking van de site te verzekeren en de navigatie ervan vlotter te laten verlopen.

De term "cookie" omvat bijvoorbeeld :

- HTTP-cookies

- flash cookies,

- het resultaat van de berekening van de vingerafdruk in het geval van "vingerafdrukken" (berekening van een unieke identificatiecode van de machine op basis van elementen van de configuratie voor het traceren),

- web bugs,

- elke andere identificatie die bijvoorbeeld door een software- of besturingssysteem wordt gegenereerd.

Web beacons" zijn kleine elektronische afbeeldingen waarmee de Site het aantal bezoekers van een bepaalde pagina kan tellen. De gegevens die door webbakens worden verzameld zijn het IP-adres, de naam van de hostcomputer, de naam van de versie van het besturingssysteem en de gebruikte browser.  

Door artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2002/58/EG te wijzigen door de vaststelling van Richtlijn 2009/136/EG heeft de Europese wetgever het beginsel van voorafgaande toestemming van de gebruiker voor de opslag van informatie op zijn apparatuur of voor de toegang tot reeds opgeslagen informatie vastgelegd. 

Toestemming is niet vereist indien deze handelingen strikt noodzakelijk zijn voor de levering van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij.

Zo heeft de Gebruiker de mogelijkheid om deze cookies tegen te gaan en de parameters te wijzigen door te klikken op een link die aanwezig is in de banner op de pagina van de site.

De keuze om te accepteren of te weigeren is mogelijk voor alle door de uitgever gebruikte traceertechnologieën (cookies, flash cookies, vingerafdrukken, plug-ins, bepaalde afbeeldingen die in de browser zijn opgeslagen, geheugenruimten die specifiek zijn voor verschillende browsers, enz.)

De Gebruiker kan cookies accepteren of weigeren voor verschillende doeleinden (zoals reclame, sociale netwerken, publieksmeting).

Deze toestemming is maximaal 13 maanden geldig en alleen als de betrokkene in staat is zijn of haar keuze rechtsgeldig uit te voeren en niet wordt blootgesteld aan significante negatieve gevolgen als hij of zij weigert zijn of haar toestemming te geven.

Door verder te surfen op de site gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het opslaan van cookies op zijn terminal.

 

11.       Toepasselijk recht

De Gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de interpretatie en/of uitvoering ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel.

12.       Contact

U kunt CEBEGECO contacteren aangaande deze gebruiksvoorwaarden op het volgende e-mailadres: ivr@cebegeco.be of via het contactformulier op de site www.cebegeco.be.

13.       Uitgever van de Site:

De uitgever van de site www.cebegeco.be is Business Assistance, met maatschappelijke zetel gelegen te Ecolyslaan, 2 te 5020 Namen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0884.703.742 .

14.       Hosting:

De hostingprovider van de website www.cebegeco.be is: OVH SAS (www.ovh.com)