Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van het BELGISCH CENTRUM VOOR HET BEHEER VAN CONFLICTEN, handelsnaam van BUSINESS ASSISTANCE BVBA

Maatschappelijke zetel:  Ecolyslaan, 2 te 5020 Namen (Suarlée),  België

KBO : 0884.703.742

E-mail: info@cebegeco.be

Telefoon: +32 474 324 128

 

1. Toepassingsgebied en definities

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen inzake de minnelijke regeling van geschillen die de Klant plaatst bij het Belgisch Centrum voor het beheer van conflicten (hierna CEBEGECO), inclusief elke bijkomende dienstverlening of online geplaatste bestellingen, via de website www.cebegeco.be.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn zowel van toepassing op het Belgisch grondgebied als in het buitenland.

Desgevallend worden ze aangevuld met bijzondere voorwaarden, gespecificeerd tussen de partijen. Bij tegenstrijdigheden of incoherenties tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden krijgen deze laatste voorrang op deze algemene voorwaarden.

De Klant wordt omschreven als de persoon die een rechtspersoon of zijn eigen zaak geldig vertegenwoordigt of als een consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van economisch recht, die akkoord gaat met de bestelbon, de offerte of de dienstenovereenkomst van CEBEGECO.

Behoudens bewijs van het tegendeel erkent de Klant een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Als de overeenkomst via elektronische weg wordt gesloten, erkent de Klant er kennis van te hebben genomen en deze algemene voorwaarden te aanvaarden als hij het vakje “ ik heb kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van CEBEGECO en aanvaard deze “ aanvinkt.

Als een van de bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden ontoepasbaar of ongeldig verklaard zou worden om enige reden, heeft deze ongeldigheid of ontoepasbaarheid geen effect op de toepasbaarheid of de geldigheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden.

Enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing en sluiten alle algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de Klant uit.

Het feit dat CEBEGECO op een bepaald moment deze algemene verkoopsvoorwaarden niet doet gelden, mag niet geïnterpreteerd worden als een verzaking van zijnentwege om later nog deze voorwaarden te doen gelden.

CEBEGECO behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De voorwaarden die op de bestelling van toepassing zijn, zijn degene die op het ogenblik dat de overeenkomst gesloten wordt op de website vermeld staan. Deze voorwaarden mogen door de Klant afgedrukt of gedownload worden als hij zijn bestelling online plaatst.

 

2. Voorafgaande opmerking

CEBEGECO stelt onder andere bemiddelingsdiensten en de online regeling van geschillen voor, door middel van een tool voor videoconferenties. Het nagestreefde doel is ervoor te zorgen dat de gekozen procedure gemakkelijk uitgevoerd kan worden, met name bij grensoverschrijdende geschillen, als er een grote fysieke afstand tussen de partijen is.

Met dit doel wordt een persoonlijke, beveiligde en vertrouwelijke ruimte ter beschikking van de Klant gesteld op het platform van CEBEGECO.

Deze gepersonaliseerde interface bevat alle informatie betreffende de Klant en zijn persoonsgegevens.  Hij kan eveneens documenten bevatten die nodig zijn voor debatten en uitwisselingen.

 

3. Offerte, bestelling en dienstenovereenkomst

De arbitrageovereenkomst, het bemiddelingsprotocol en de overeenkomst betreffende de tenlasteneming van het dossier vormen de onherroepelijke uitdrukking van de instemming van de Klant.

Deze documenten vermelden minstens duidelijk de dienst (details en voorwerp van de prestaties, praktische uitvoeringsmodaliteiten, betalingsvoorwaarden etc.).

De aanvaarding, die blijkt uit de handtekening van de Klant, geldt als overeenkomst.

Als de overeenkomst via elektronische weg gesloten wordt, komt de bestelling tot stand door de verplichte velden van het onlinebestellingsformulier duidelijk, volledig en juist in te vullen, volgens de beschreven stappen. De afgesloten overeenkomst wordt door CEBEGECO gearchiveerd en is niet toegankelijk voor de Klant, met uitzondering van de bepalingen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Om fouten bij het invullen op te sporen en te verbeteren wordt gebruik gemaakt van “auto-aanvullen” en “maskers”.

 

4. Alternatieve methodes voor geschillenbeslechting

CEBEGECO biedt diensten aan betreffende alternatieve methodes voor geschillenbeslechting.

 

4.1. Bemiddeling

Bemiddeling is “een methode voor het oplossen van geschillen waarbij een onpartijdige bemiddelaar tussenkomt bij partijen om hen te helpen tot een billijke overeenkomst te komen die het voorwerp uitmaakt van een vrije en verlichte instemming. Tenslotte is bemiddeling een communicatietechniek, een manier om de dialoog te herstellen tussen partijen of personen die er niet of niet meer in slagen hun problemen alleen op te lossen, maar er zich wel rekenschap van geven dat ze alleen maar kunnen winnen bij een minnelijke regeling, eerder dan een derde, een rechter of een arbiter een oplossing te laten opleggen.” (La médiation civile et commerciale – akten van het colloquium van 21 januari 2000).

CEBEGECO bemiddelt in burgerlijke, commerciële, sociale en familiale zaken.

Bemiddeling kan gerechtelijk zijn (bevolen door een rechter), vrijwillig (vrijwillig besloten door de partijen met een erkende bemiddelaar) of vrij (als de bemiddelaar niet erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie).

 

4.2. Beredeneerde onderhandeling

Deze procedure heeft niet tot doel dat elke betrokken partij zijn eisen volledig ingewilligd ziet worden, maar concentreert zich op gemeenschappelijk belangen om tot een rationeel akkoord te komen op basis van objectieve en controleerbare criteria.

 Het gaat erom tot een compromis, een akkoord te komen, in functie van de belangen van de twee partijen, zonder te focussen op de standpunten (aanvankelijke eisen), door collectief meerdere pistes voor een oplossing te onderzoeken (opties die de partijen een wederzijds voordeel kunnen opleveren of aan hun behoeften kunnen voldoen).

De Onderhandeling behandelt vragen van personen (de relationele dimensie) apart van de inzet van de discussie (het rationeel probleem).

 

4.3. Arbitrage

Arbitrage is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een arbitragerechtbank, bestaande uit een of drie personen. Op basis van de eisen van de partijen velt deze rechtbank een beslissing, een arbitragevonnis, dat verplicht is.

Indien nodig kan dit vonnis het voorwerp uitmaken van een gedwongen tenuitvoerlegging.

 

4.4. Schikking

De schikking is een overeenkomst waardoor de partijen een einde maken aan een geschil dat al ontstaan is of dat nog kan ontstaan, door wederzijdse toegevingen te doen. De schikking heeft kracht van gewijsde tussen de partijen.

5. Uitvoeringsmodaliteiten van de onlinebemiddeling

De Klant schrijft zich in via de persoonlijke ruimte op de website www.cebegeco.be of neemt rechtstreeks per telefoon of e-mail contact op met CEBEGECO. Deze laatste verstrekt hem alle nuttige informatie over de wenselijkheid om een onlinebemiddelingsprocedure op te starten en over het verloop ervan.

 

Fase 1:

Vervolgens dient de Klant zijn aanvraag in via het onlineformulier, dat hij duidelijk, volledig en juist invult, volgens de beschreven stappen.

Zodra hij geregistreerd is, heeft de Klant toegang tot de onlinebetaalmodule.

Hij sluit zijn aanvraag af door het vereiste bedrag te storten in zijn elektronische portefeuille.

Na goedkeuring van de bestelling wordt een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar aan het dossier toegewezen.

Deze laatste neemt contact op met de partij of de verschillende partijen en nodigt deze uit om deel te nemen aan een eerste informatievergadering via videoconferentie. Het staat elke partij vrij deze procedure al dan niet te aanvaarden.

 

Fase 2:

De informatievergadering wordt vastgelegd nadat alle partijen zich geregistreerd hebben de website van CEBEGECO en als het vereiste minimum in de virtuele portefeuille van elke partij gestort is. Het bedrag van de sessie wordt voor de vergadering afgehaald.

Na deze informatievergadering besluiten de partijen of ze de procedure al dan niet voortzetten. Als ze ermee instemmen de bemiddelingsprocedure op te starten, wordt er een bemiddelingsprotocol ondertekend door de partijen en door de erkende Bemiddelaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1731 van het Gerechtelijk Wetboek.  (Protocollen: professional / particulier).

De Bemiddelaar dient een naar behoren ondertekend origineel naar elke partij te versturen.  Er zal eveneens een ingescande versie per e-mail verstuurd worden aan de betrokkenen of gepost in hun persoonlijke ruimte.

 

Fase 3:

Vervolgens kan de eerste vergadering worden vastgelegd. Elke onlinebemiddelingssessie duurt 1 uur. Elke partij neemt de kosten hiervoor op zich volgens het tarief vastgelegd in het Bemiddelingsprotocol.

Dit tarief is inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (met uitzondering van de familiale bemiddeling, die vrijgesteld is van btw).

Het bedrag van de erelonen van de bemiddelaar wordt voor elke sessie afgehaald van de portefeuille van elke partij. Het aantal sessies kan niet op voorhand worden vastgelegd.  Het zijn de partijen die zelf de agenda bepalen, in functie van de beschikbaarheid van de bemiddelaar en de frequentie van de sessies.

Fase 4:

Bij het afsluiten van de procedure kan de bemiddelaar, op verzoek van de partijen, een bemiddelingsovereenkomst opstellen tegen een forfaitair bedrag, dat in onderling overleg zal worden bepaald (de kostprijs varieert naargelang de complexiteit van de problematiek in kwestie). Dit bedrag wordt voor de opstelling van de overeenkomst van de virtuele portefeuille van de klant afgehaald.

 

Fase 5:

Desgevallend kunnen de partijen de bereikte overeenkomst laten homologeren door een rechter.

 

6. Verplichtingen van de Klant

Als een afspraak wordt vastgelegd, dient de Klant CEBEGECO in geval van wijziging van de datum van uitvoering van de prestaties of van annulering minstens 24 uur voor aanvang van de prestatie per e-mail op de hoogte te brengen. Anders blijft het bedrag van de niet-afgezegde prestaties verschuldigd en van rechtswege en zonder andere formaliteit opeisbaar.

Wederkerigheidsclausule voor consumenten: als CEBEGECO zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn prestaties uit te voeren zoals overeengekomen (uitgezonderd toeval of overmacht) en als de afspraak niet 24 uur op voorhand door de Bemiddelaar wordt afgezegd, dient CEBEGECO binnen de acht (8) dagen een nieuwe datum aan de Klant en een vermindering van 50% op de prijs van de sessie voor te stellen.

Bij gebruik van het systeem van videoconferentie moet de Klant maatregelen treffen om de neutraliteit van de plaats te garanderen. Deze neutraliteit kan bijvoorbeeld gegarandeerd worden door de computer voor een neutrale achtergrond te plaatsen (idealiter een muur).

Er wordt van de Klant verwacht dat hij zich respectvol gedraagt (beleefde taal etc.).

Als de Klant zich verbindt tot een onlinebemiddelingsprocedure moet hij beschikken over een breedbandinternetverbinding en een webcam en deze laatste voor iedere bemiddelingssessie aansluiten, ook tijdens de informatiesessie.

Er vindt geen enkele sessie plaats zonder video.

 

7.  Herroepingsrecht

Als de Klant een consument is, beschikt hij over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen, overeenkomstig de bepalingen van artikel VI. 47 van het Wetboek van economisch recht.

Er kan in geen geval enige prestatie uitgevoerd worden binnen deze termijn van veertien (14) dagen. Als de consument wenst dat de prestaties aangevangen worden voor het verstrijken van deze termijn, dient hij dit uitdrukkelijk en schriftelijk te vragen aan CEBEGECO. Als de consument besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht nadat de prestaties zijn aangevangen, moet hij een schadevergoeding betalen die in verhouding staat tot wat er door CEBEGECO geleverd werd voor de uitoefening van dit recht, overeenkomstig artikel VI. 51 van het Wetboek van economisch recht.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de consument het formulier gebruiken dat ter beschikking staat op de website CEBEGECO, op het volgende adres www.cebegeco.be  of een ondubbelzinnige verklaring afleggen betreffende zijn beslissing de overeenkomst opgesteld door CEBEGECO te herroepen.

 

8. Prijzen en betalingsmodaliteiten

De prijzen gelden voor de in België geleverde diensten en zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde en andere kosten (secretariaat, verplaatsing etc.).

De prijs varieert naargelang het gaat om een particulier of een professional, maar ook naargelang het thema en de gekozen procedure.

Op basis van artikel 44, §2, 5° van het Btw-wetboek is familiale bemiddeling vrijgesteld van btw.

Als er een geschil bestaat tussen een particulier en een professional is het bedrijfstarief van toepassing.

Bij cobemiddeling, waarbij er twee bemiddelaars of een bemiddelaar en een deskundige betrokken zijn, wordt een bijkomend ereloon van 50% aan de personen die van de bemiddeling gebruikmaken gevraagd.

 

8.1. Bestellingen geplaatst via elektronische weg

Als de bestelling via elektronische weg geplaatst wordt, is de prijs onmiddellijk opeisbaar, op de dag van de bestelling, zodra de knop “bestelling met betalingsverplichting” geactiveerd wordt.

Alle e-mailverkeer via het platform van CEBEGECO is gratis. Telefoonoproepen naar de lijnen van CEBEGECO worden gefactureerd volgens het ”basistarief” dat door de telefoonoperator van de Klant wordt toegepast.

Principe van de elektronische portefeuille: voor elke bestelling van prestaties dient de Klant geld in zijn elektronische portefeuille te storten. 24 uur voor de uitvoering van de prestaties zal het bedrag voor de prestaties van de portefeuille van de Klant gedebiteerd worden.

CEBEGECO kan niet gehouden worden over te gaan tot de uitvoering van de prestatie als de prijs niet op voorhand geheel werd betaald.

Bij stopzetting van de procedure of annulering minder dan 24 uur voor de prestatie, wordt het saldo van de elektronische portefeuille op verzoek van de Klant gecrediteerd op de bankrekening van de Klant.

De volgende middelen worden aanvaard voor het vullen van de elektrische portefeuille:

 

  1. Bankkaart (Visa, Mastercard, bankkaart, Sofort Banking …). Het platform HiPay zorgt voor de beveiliging van de onlinebetaling met bankkaart(www.hipay.com) en garandeertvolledige veiligheid omdat het het protocol HTTPS gebruikt (HTTP met integratie van Secure Socket Layer).
  2. II. Door overschrijving op de bankrekening van BUSINESS ASSISTANCE BVBA met referentie:

IBAN: BE77 7320 1627 5742
BIC: CREGBEBB:

8.2. In alle andere situaties

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dienen de facturen contant betaald te worden per overschrijving, netto en zonder korting.

Betwistingen betreffende de facturen moeten schriftelijk gericht worden aan de maatschappelijke zetel van BUSINESS ASSISTANCE BVBA, binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur (de datum van de poststempel dient als bewijs), op straffe van onontvankelijkheid.

Het niet-betalen van een factuur op de vervaldatum leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de onmiddellijke opeisbaarheid van elk door de Klant verschuldigd bedrag, ongeacht de betalingsmodaliteiten die voordien waren toegekend.

Bij niet-betaling op de vervaldatum behoudt CEBEGECO zich het recht voor de lopende prestaties op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en onder voorbehoud van alle rechten.

 

9. Betalingsachterstand - Strafbeding

Elk op de vervaldatum onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met conventionele nalatigheidsintresten ten belope van een jaarlijks bedrag van 12%, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de volledige betaling.

Onder dezelfde omstandigheden zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 15%, met een minimum van 50 euro, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding.

 

10. Looptijd en einde van de overeenkomst

De overeenkomsten worden gesloten voor eenmalige prestaties en lopen af als de partijen al hun verplichtingen hebben uitgevoerd.

Met uitzondering van de arbitrageprocedure kan de Klant te allen tijde de procedure voor de minnelijke regeling van het geschil stopzetten door een schrijven te richten aan de maatschappelijke zetel van BUSINESS ASSISTANCE BVBA of per e-mail op het adres  ivr@cebegeco.be.

 

11. Waarborgen en aansprakelijkheid

De Klant heeft steeds de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een raadsman (advocaat, expert etc.) naar keuze. 

Als de prestaties online uitgevoerd worden, beschikt deze raadsman over een persoonlijke interface op de website van CEBEGECO;

CEBEGECO verbindt zich ertoe enkel te werken met competent personeel met een master in de rechten of een gelijkwaardig diploma, in functie van de specialisatie, dat eveneens beschikt over de vereiste erkenningen, met name op het vlak van bemiddeling en arbitrage.

In geval van cobemiddeling kan CEBEGECO beroep doen op diverse experts, zoals psychologen, kinderpsychiaters, fiscalisten, boekhouders etc.

De website www.cebegeco.be waarborgt de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de contacten. De dossierbeheerders dienen het beroepsgeheim te respecteren. De erkende bemiddelaars zijn onderworpen aan de regels van de Europese gedragscode voor bemiddelaars, die van toepassing zijn op het beroep. 

De prestaties van CEBEGECO zijn onderworpen aan een middelenverbintenis.

CEBEGECO verbindt zich ertoe de opdrachten die hem door de Klant werden toevertrouwd met alle nodige zorg uit te voeren.

CEBEGECO wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid, van rechtswege en zonder formaliteit, als er zich een gebeurtenis voordoet die de normale voortzetting van zijn prestaties verhindert en leidt tot vertraging, of, meer in het algemeen, in een geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt elke onvoorzienbare of onweerstaanbare of externe gebeurtenis verstaan, de drie criteria zijn alternatief.

Hetzelfde geldt als de prestaties niet uitgevoerd konden worden omwille van een aan de Klant te wijten feit.

 

12. Intellectuele eigendom

De creaties (informatiedragers, analyses, logo’s, software, bureautools, documentatie etc.) van CEBEGECO zijn beschermd door de wet op de auteursrechten en blijven zijn volledige eigendom, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling.

De creaties van CEBEGECO mogen door de Klant enkel gebruikt worden in het kader van de wederkerig gesloten overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijke andersluidende toestemming.

De Klant ziet ervan af de informatiedragers, geschriften of andere middelen die hem ter beschikking gesteld worden rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijke te reproduceren, aan te passen of te wijzigen, te commercialiseren of te verspreiden onder zijn personeelsleden of derden, zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CEBEGECO.

CEBEGECO verklaart titularis te zijn van de intellectuele eigendomsrechten op de gecommercialiseerde diensten die aan de Klant ter beschikking gesteld worden of van een derde eigenaar een regelmatig gebruiksrecht op deze diensten te hebben verkregen.

 

13. Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

CEBEGECO verbindt zich er in het kader van de opdrachten die hem zijn toevertrouwd toe het beroepsgeheim te respecteren en blijk te geven van waardigheid, integriteit en discretie. 

Alle persoonsgegevens die ingezameld worden in het kader van het verstrekken van de diensten waarvan sprake in deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BUSINESS ASSISTANCE BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Ecolyslaan, 2 te 5020 Namen (Suarlée),  België.

Elke betrokken persoon heeft het recht op toegang en rechtzetting of, als hij “goede redenen” heeft, op schrapping, volgens de wet van 30 JULI 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om gratis contact op te nemen met CEBEGECO, op het volgende e-mailadres: ivr@cebegeco.be of per schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van het bedrijf.

 

14.  Bemiddelingsclausule

De partijen komen overeen dat elke onenigheid of elk geschil met betrekking tot deze algemene verkoopsvoorwaarden of voortvloeiend uit de interpretatie of toepassing ervan het voorwerp zal uitmaken van een bemiddeling.

Met dit doel verbinden de partijen zich ertoe deel te nemen aan minstens een bemiddelingsontmoeting door er een persoon met beslissingsmacht naar af te vaardigen.

De partijen kiezen de bemiddelaar in het gerechtelijk arrondissement van hun keuze.

 

15. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Bij geschil is enkel de Belgische wetgeving van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van

Namen bevoegd om het geschil te beslechten.